fbpx

Opšti uslovi poslovanja

UVJETI POSLOVANJA

Agencija za poslovanje nekretninama “Casa Mia Nekretnine” Sarajevo- vl.Lejla Pilav, 68.31 Agencija za poslovanje nekretninama, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Džemala Bijedića 33, ID broj: 4303603890008, Registarski broj posrednika: 56 /2023,  zastupano po vl. Lejla Pilav iz Sarajeva, s jedne strane u daljem tekstu Posrednik.

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

 I – OPŠTE odredbe

Opštim uslovima poslovanja (u daljnjem tekstu: Uslovi) posrednika u prometu nekretnina uređuje se poslovni odnos između agencije za nekretnine “Casa Mia Nekretnine” Sarajevo- vl.Lejla Pilav kao pravno registrovane agencije, te fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa ugovor o posredovanju. Opšti uslovi sastavni su dio ugovora o posredovanju sklopljenih između Posrednika i Nalogodavca. 

Kancelarijske prostorije Posrednika nalaze se u Sarajevu, u ulici Džemala Bijedića 33, opština Novo Sarajevo. Radno vrijeme Posrednika je od ponedjeljka do petka od 9:00 h – 17:00 h, subota od 10.00 h – 15.00  h, osim nedjelje i praznika, a podložno je izmjenama sukladno dogovoru sa strankama. 

II – Komunikacija sa nalogodavcima i trećim osobama 

Nalogodavac daje nalog potpisom posredničkog ugovora. Nalogodavac daje podatke koje Posrednik dalje prenosi trećim licima. Trećim licima smatraju se lica koje Posrednik nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnog posla. Nalogodavac garantuje Posredniku da su svi podaci tačni, te da ima pravo prometovati nekretninom koju nudi Posredniku.

Informacije o cijenama i raspoloživosti nekretnina iz ponude Posrednik nastoji ažurno mijenjati. Posrednik nastoji da svi podaci u opisnom dijelu ponude budu tačni, no ne odgovara za njihovu ispravnost ukoliko su greške nastale zbog dobre vjere u informacije dostavljene od strane Nalogodavca. Podatke razmijenjene s trećim osobama i nalogodavcem Posrednik je dužan trajno čuvati kao poslovnu tajnu. Izuzeci su mogući u slučaju sudskih naloga te eventualnih potreba u skladu sa važećim Zakonima. Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne ako Posrednik podatke otkrije trećim osobama s kojima nastoji Nalogodavca dovesti u vezu, a što je potrebno kako bi Posrednik ispunio svoju obavezu o posredovanju sklopljenu s Nalogodavcem.

III – Cijene nekretnina 

Cijene nekretnina su iskazane u Konvertibilnim Markama 

IV – Ugovori o posredovanju

Ugovorom o posredovanju Posrednik se obavezuje pokušati dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu koja bi s Nalogodavcem sklopila pravni posao. Ugovor o posredovanju opisuje opseg rada posrednika, pravo na stjecanje posredničke provizije, nekretninu koja je predmet ugovora, vremensko trajanje naloga te ostala prava i obaveze Nalogodavca i Posrednika. 

– Pravo na naplatu posredničke provizije. 

Posrednik stiče pravo na naplatu posredničke provizije po sklopljenom  predugovoru/ugovoru, nakon prijema uplate prvog dijela ili cjelokupnog iznosa kupoprodajne ciijene, u gotovini ili na račun Posrednika broj 154-001-20147712-56  INTESA SANPAOLO BANKA.

Ukoliko dođe do raskida ugovora zbog razloga koje prouzroči Kupac, Posrednik polaže pravo na naplatu dijela posredničke provizije samo za pripadajući dio ugovorene kupoprodajne cijene koji je do dana raskida uplaćen Nalogodavcu te nema pravne osnove biti vraćen trećoj osobi (npr. zadržana kapara). 

Ukoliko do raskida/odustanka od kupoprodajnog ugovora dođe zbog razloga koje je prouzročio Nalogodavac, a posrednik ga je doveo u vezu s Kupcem koji je prihvatio nalogodavčeve uslove kupoprodaje, posrednik ima pravo na puni iznos ugovorene provizije. 

Ukoliko Nalogodavac, za vrijeme trajanja ili 12 mjeseci nakon isteka posredničkog ugovora, sam sklopi pravno valjani posao s trećom osobom s kojom ga je povezao Posrednik, Posrednik polaže pravo na punu ugovorenu posredničku proviziju. 

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s trećom osobom ako je: 

 1. Neposredno odveo ili uputio Kupca u razgledavanje predmetne nekretine. 
 2. Organizirao susret između Nalogodavca i treće osobe.
 3. Nalogodavcu pribavio podatke treće osobe zainteresirane za sklapanje pravnog posla. 

Vanredne troškove vezane uz obradu naloga, Nalogodavac mora odobriti unaprijed pisanim putem, u suprotnom Posrednik nema pravo na naknadu nikakvih, pa ni tekućih troškova vezanih uz posredovanje. 

– Izuzeća od prava na naplatu poredničke provizije 

Ukoliko ne dođe do sklapanja kupoprodajnog ugovora, Posrednik nema pravo na naplatu posredničke provizije. 

Kod standardnog posredničkog ugovora, Posrednik nema pravo na naplatu posredničke provizije ukoliko je Nalogodavac sam ili putem drugog Posrednika sklopio kupoprodajni ugovor sa trećom stranom s kojom ga Posrednik nije direktno ili indirektno doveo u vezu.

Nalogodavac ne mora zaključiti kupoprodajni ugovor sa trećom stranom koju mu je predstavio Posrednik, niti pristupiti pregovorima oko zaključenja ugovora . Nalogodavac će za štetu odgovarati samo ako nije postupio u dobroj vjeri. 

V – Opšte obaveze Posrednika 

 1. Nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi zaključivanja kupoprodajnog ugovora. 2. Upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine. 
 2. Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine te upisanim stvarnim pravima. 
 3. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu na način koji Posrednik izabere, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju. 
 4. Omogućiti pregled nekretnine. 
 5. Posredovati u pregovorima u korist Nalogodavca i nastojati da dođe do sklapanja kupoprodajnog ugovora. 
 6. Čuvati osobne podatke Nalogodavca, te podatke o predmetnoj nekretnini. 
 7. Obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate. 

VI – Opšte obaveze Nalogodavca 

 1. Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluge posredovanja te predočiti tačne podatke o nekretnini. 
 2. Dati Posredniku sve raspoložive isprave kojima dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo nad nekretninom koja je predmet posredovanja.
 3. Osigurati Posredniku i trećoj osobi razgledanje predmetne nekretnine. 
 4. Isplatiti Posredniku ugovorenu posredničku naknadu. 
 5. Obavijestiti Posrednika o promjenama vezanim uz predmet posredovanja, kao što su cijena i raspoloživost predmetne nekretnine. 

VII – Posredničke naknade – provizije

Posrednička naknada prilikom kupoprodaje naplaćuje se kao postotak od ukupno i konačno ugovorene kupoprodajne cijene. Ona može biti od 1,5%-5%, zavisno od dogovora sa Nalogodavcem.

Nalogodavac može sam ponuditi Posredniku bonus. 

Posrednička naknada prilikom zakupa/najma naplaćuje se kao postotak od ukupno i konačno ugovorenog iznosa mjesečne zakupnine/najamnine. Posrednička naknada za Nalogodavce u svojstvu Zakupodavaca iznosi 100% od ugovorenog mjesečnog iznosa najma/zakupa (jedna zakupnina) za ugovore s rokom trajanja od šest mjeseci do jedne godine, a 150% za ugovore s rokom trajanja do 3 godine i 200% za ugovore od 3 godine i više.

Za ugovoreno trajanje zakupa koji traje kraće od šest mjeseci posrednička provizija iznosi 10% od svake naplaćene mjesečne zakupnine.

Posrednička naknada prilikom zakupa/najma na dan, iznosi od 10-50% od dogovrene cijene dnevnog zakupa/najma, zavisno od visine cijene  i obima usluga.

Ostale naknade: Naknada za usluge ishodovanja Izvoda iz knjiga uloženih ugovora, iz zemljišne knjige, kopije katastarskog plana, posjedovnog lista ili drugih dokumenata u mjestu sjedišta agencije, iznosi 50,00 KM + troškovi za takse.

Odobrenje popusta na usluge diskreciono je pravo Posrednika. 

VIII – Završne odredbe 

Opšti uslovi poslovanja istaknuti su u poslovnim prostorijama Posrednika te dostupni na službenoj internet stranici https://casamianekretnine.ba 

Za sve nespomenute odredbe primijenjuje se ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA FBiH. 

U slučaju sporova, nadležan je sud u Sarajevu.

Sarajevo, 15.10.2021. godina                                                                                                           “Casa Mia Nekretnine”

                                                                                                                                   

Uporedite